วันจันทร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่ 4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

 องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ระบบอเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นอาจกล่าวได้ว่าประกอบขึ้นจากเทคโนโลยีสองสาขาหลักคือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม สำหรับรายละเอียดพสังเขปของแต่ละเทคโนโลยี


เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
   คอมพิวเตอร์เปรเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจำข้อมูลต่างๆ และทำตามคำสั่งที่บอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้จะต้องทำงานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเรียกว่ากันว่า ซอฟต์แวร์
   -ฮาร์ดแวร์ ประกอบด้วย5ส่วน คือ อุปกรณ์รับข้อมูล อุปกรณ์ส่งข้อมูล หน่วยประมวลกลาง หน่วยความจำหลัก หน่วยความจำสำรอง
       -อุปกรณ์รับข้อมูล เช่น แผงอักขระ  เมาส์ จอภาพสัมพัส ปากกาแสง
       -อุปกรณ์ส่งข้อมูล เช่น จอภาพ
   -ซอปต์แวร์ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญและจำเป็นมากในการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟร์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ  ซอปต์แวร์ระบบ และ ซอปต์แวร์ประยุกต์
       -โปรแกรมระบบปฎิบัติการใช้ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พ่วงต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์
       -โปรแกรมอรรถประโยชน์ ใช้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
       -โปรแกรมแปลภาา ใช้ในการแปลความหมายของคำสั้งที่เป็นภาษาของคอมพิวเตอร์
 

   เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
 เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ใช้ในการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลจากที่ไกลๆ เป็นการส่งของข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมือที่อยู่ห่างไกล ซึ่งจะช่วยให้การเผยแพร่ข้อมูลหรือสารสนเทศไปยังผู้ใช้ในแหล่งต่างๆ เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว . . .
 เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสารหรือเผยแพร่สารสนเทศ ได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้ในระบบโทรคมนาคมทั้งชนิดมีสาและไร้สาย เช่น ระบบโทรศัพท์ โมเด็ม แฟกซ์ โทรเลข    วิวัฒนาการขอวเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สามารถแบ่งเป็นด้านที่ควบคู่กันมา คือ วิวัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์ และ วิวัฒนาการทางด้านการสื้อสาร ซึ่งะสามารถรวมถึงลักษณะของข้อมูลหรือสารสนเทศที่ใช้ในการสื่อสารรายละเอียดของวิวัฒนาการของแต่ละเทคโนโลยี